Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


competities

Dit is een oude revisie van het document!


Competities

Op deze pagina voert u nieuwe competities in, past u gegevens van een bestaande competitie aan, of verwijdert u complete competities. Aanpassen van een competitie is slechts beperkt mogelijk, afhankelijk van hoever de betreffende competitie al gespeeld is. Zo kunt u de naam van een competitie altijd aanpassen, maar zal bijvoorbeeld het aantal wedstrijden per ronde niet meer zomaar mogelijk zijn als er al wedstrijden gespeeld zijn. Verwijderen kan via het prullenbak icoon in het overzicht. Hierbij worden alle gegevens van die competitie verwijderd, inclusief planningen en alle uitslagen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Voorbereidingen

Eén van de eerste stappen bij het in gebruik nemen van Biljartscore is het opzetten van een competitie. Om daartoe alle mogelijkheden te hebben kunt u eerst de volgende stappen uitvoeren:

 • verenigingsleden opvoeren. Dit is verplicht om een competitie op te kunnen voeren, de optie blijft anders uitgegrijsd in het menu. Er moeten minimaal twee leden zijn opgevoerd. Heeft u een groot ledenbestand dan kunt u die ook importeren.
 • Gebruikt uw vereniging intervaltabellen om nieuwe gemiddelden te berekenen, dan moeten die zijn opgevoerd. Rekent u dit handmatig uit, gebruikt u hiervoor de ranglijsten of wilt u die door het systeem laten berekenen, dan hoeven deze niet te worden ingevoerd.
 • Wilt u loten volgens uw eigen lootschema, dan moeten die als lootmatrix zijn opgevoerd. Laat u Biljartscore loten of wilt u dit handmatig invoeren dan is dit niet nodig.

Nieuwe competitie

Het opvoeren van een nieuwe competitie gebeurt altijd in drie stappen. Begin door eerst te bepalen welk soort competitie u wilt opzetten. Dit is belangrijk omdat alle uit te voeren acties hier vanaf hangen. In het eerste invoerscherm geeft u aan of het een onderlinge competitie betreft, of dat de competitie in teamverband wordt gespeeld. Hier kunt u tevens de naam van de competitie aangeven. Het tweede scherm wordt gebruikt om informatie over die competitie te verzamelen, zoals de spelsoort en de telling die gehanteerd zal worden. Aan de hand van deze gegevens worden in het derde scherm de details gevraagd: informatie over het herzien van spelers, het aantal tafels waarop tegelijk kan worden gespeeld en hoe lang er globaal over een partij wordt gedaan.

Tijdens op opvoeren van een nieuwe competitie kan naar de volgende gegevens worden gevraagd. De specifieke vragen zijn dus afhankelijk van de spelsoort.

eerste invoerscherm

 • Naam voor beheerders: de naam van de competitie zoals u die als beheerder in de diverse overzichten wilt zien. Wanneer een lijst van competities wordt getoond, dan zal die normaal (alfabetisch) gesorteerd zijn.
 • Naam voor leden: de naam van de competitie zoals u wilt dat uw leden deze in de diverse overzichten zien. Wanneer een lijst van competities wordt getoond, dan zal die gesorteerd zijn op de naam voor beheerders.
 • Spelverband: geef hier op of u een onderlinge competitie (spelers tegen elkaar) of een teamcompetitie (teams tegen elkaar) wilt.

De beide competitienamen kunnen beiden altijd achteraf aangepast worden. Dit kan vooral handig zijn bij nieuwe seizoenen, zo kan het Persoonlijke Kampioenschap voor beheerders bijvoorbeeld 'PK' worden genoemd, en nadat deze is afgerond gewijzigd worden in 'PK2008'. Het zal verder voor zich spreken dat de keuze voor onderlinge of teamcompetities van grote invloed zijn op het verdere verloop van de indeling van deze competitie en hun spelers.

tweede invoerscherm

 • Soort competitie: hier heeft u de keuze uit verschillende spelsoorten, zoals reguliere competities, knock-out voor persoonlijke kampioenschappen of vrije inloopavonden. Deze verschillende soorten en hun eigenschappen worden op een aparte pagina toegelicht.
 • Bepalen en herzien gemiddelde: hier heeft u de keuze om nieuwe gemiddelden handmatig in te voeren, deze door het systeem te laten berekenen, of gebruik te maken van eerder opgegeven intervaltabellen. Deze uitkomst wordt mede bepaald met de opties 'gegevens overerven van' en 'herziening berekenen via' op het volgende scherm. Wanneer u hier kiest voor Berekenen, dan zullen bij een overerving van competitiedeelname de herzieningsgegevens van de vorige competitie worden gebruikt om de nieuwe gemiddelden te berekenen. Heeft u eerder nog geen intervaltabellen ingevoerd, dan kunt u deze optie hier ook niet selecteren.
 • Partijen gespeeld over: hier geeft u aan op welke manier wordt bepaald wie een partij wint. Over het algemeen zult u hier voor 'bereiken persoonlijk gemiddelde' kiezen: een speler met een gemiddelde van 30 caramboles wint wanneer deze de 30e carambole in een wedstrijd gemaakt heeft. Speelt u een partij altijd over een vast aantal beurten en bepaalt het hoogste relatieve moyenne over die partij de winnaar, dan kiest u voor 'vast aantal beurten'. Deze optie heeft een beperkende invloed op de keuzemogelijkheid voor het soort telling.
 • Extra wedstrijdleider: wanneer u niet zelf de verdere planning van deze competitie wilt onderhouden, of uitslagen van deze hele competitie centraal door een ander lid wilt laten verzorgen, dan kunt u hier de naam van deze wedstrijdleider kiezen. Het is niet de bedoeling om hier uzelf als beheerder te selecteren, beheerders kunnen altijd de gegevens van alle competities aanpassen.
 • Mail informatie naar wedstrijdleider: Als u voor deze competitie een extra wedstrijdleider toekent, dan kunt u het systeem automatisch een e-mail laten versturen met daarin de notificatie. Mocht dit lid nog geen inloggegevens hebben, dan wordt dat tijdens het definitief aanmaken van de competitie geregeld en zullen de inloggevens in die mail worden toegevoegd. Wanneer een lid zonder bestaand login als extra wedstrijdleider wordt opgevoerd en u kiest ervoor om de mail nu niet te versturen, dan kan dat later altijd nog via 'Systeem - Wijzig rechten'. Hier kunt u later ook de inloggevens aanpassen.

derde invoerscherm

 • Telling: bepaalt op welke manier ranglijsten moeten worden opgebouwd. Er bestaand verschillende telsoorten, elk met hun eigen manier van berekenen.
 • Spelergegevens overerven van: na het opzetten van de competitie deelt u spelers in, al dan niet via een klasse- en teamstructuur. Dit zal een eerste keer altijd handmatig zijn, maar bij competities waarbij de meeste gegevens elk jaar hetzelfde zijn heeft u hier de mogelijkheid om de gegevens automatisch over te nemen van die 'oude' competitie. Kies hiervoor uit de lijst de competitie die u als gegevensbron wilt gebruiken. De gegevens worden dan direct na het opzetten van de competitie doorgevoerd.
 • Aantal ronden: bij een handmatig op te zetten competitie kunt u hier de lengte van de competitie opzetten. Ga hier uit van een 'worst-case scenario', u bent later niet verplicht om alle ronden vol te plannen.
 • Wedstrijden per ronde: idem, geef hier op hoeveel wedstrijden u per ronde wilt laten spelen. U bent niet verplicht om elke ronde dit aantal wedstrijden te spelen. De combinatie van 'aantal ronden'x'wedstrijden per ronde' geven later een matrix waarin u wedstrijden kunt plannen.
 • Beurten per wedstrijd: bij 'enkele ronde' competities en competities waarbij de partijen worden gespeeld over een vast aantal beurten, wint degene die relatief het beste gespeeld heeft. Geef bij zo'n competitie op over hoeveel beurten u deze wedstrijden wilt uitvoeren.
 • Partij altijd beëindigen na: wanneer u competities opzet waarbij het niet noodzakelijk is dat men altijd doorspeelt tot het bereiken van het persoonlijke gemiddelde dan verwijdert u de turf voor 'als eerste bereiken van te maken gemiddelde van elke speler'. Denk hierbij aan wedstrijden waarbij men ongeacht het persoonlijk gemiddelde nooit meer dan bijvoorbeeld 40 beurten zal spelen. Deze optie is alleen van toepassing bij telsoorten waarbij men punten krijgt naar rato van de prestatie: KNBB telling, tien-punten systeem, Belgisch systeem en percentage puntensysteem. Bij partijen waarbij alleen punten worden toegekend op basis van winst of verlies (2/1/0 en variaties) is deze optie niet van toepassing, en zal de optie behandeld worden alsof de turf is geplaatst. Als de turf is geplaatst dan krijgt u bij het verwerken van uitslagen een foutmelding wanneer er bij een partij geen duidelijke winnaar is.
 • Herziening berekenen via: de keuze die u eerder heeft gemaakt bij 'bepalen en herzien gemiddelde' bepaalt wat u hier kunt invullen:
  • bij de te berekenen optie krijgt u hier twee invulvelden; het aantal beurten waarover het gemiddelde wordt berekend, en een eventuele handicap, doorgaans gebruikt om betere spelers iets voordeel te geven ten opzichte van de lagere spelers. Wanneer u hier bijvoorbeeld de waardes 25 en 5 invult, dan zal een speler met een moyenne van 3,172 uitkomen op een nieuw gemiddelde van 84 caramboles.
  • bij de handmatige keuze voor herziening zult u deze optie niet te zien krijgen.
  • bij de berekening via een intervaltabel kunt u hier opgeven welke intervaltabel u wilt gebruiken. Deze dient uiteraard wel eerst te zijn ingevoerd.
 • Nieuwe spelers herzien na: geef hier het aantal beurten op dat een deelnemer moet meespelen voordat deze herzien wordt. Hiervoor moet voor die speler bij het onderhoudsscherm voor deelnemers ook zijn opgegeven dat deze herzien moet worden. Zonder die turf zal de speler nooit herzien worden, ook niet wanneer hier een waarde is opgegeven. Herziet u spelers meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld na vijf beurten en halverwege de competitie, dan vult u hier eerst de vijf in. Nadat iedere speler vijf beurten heeft gespeeld dan kunt u deze waarde aanpassen naar de wedstrijdronde waarin de meesten halverwege de competitie zijn. Als alternatief kunt u deze gemiddelden ook handmatig aanpassen aan de hand van de dan geldende ranglijsten.
 • Minimum aantal caramboles: geef hier, wanneer dat voor de competitie van toepassing is, het minimum aantal caramboles op dat spelers moeten maken. Wanneer spelers met minder dan dit aantal worden opgevoerd of automatisch worden herzien, wordt het aantal automatisch aangepast als hun gemiddelde onder het hier opgegeven gemiddelde komt. Dit geldt ook wanneer de spelersgegevens na het aanmaken van de competitie worden overerfd.
 • Aantal tafels: geef op, doorgaans alleen bij de meeste onderlinge competities van belang, over hoeveel tafels een enkele competitieavond wordt gespeeld. Op basis van deze waarde, die van de volgende drie opties en de eventuele spelersvoorkeuren kan daarmee automatisch een avond worden volgepland. Wanneer u de tijden handmatig in wilt plannen dan kunnen de standaard waarden blijven staan.
 • Starttijd: geef op, doorgaans alleen bij de meeste onderlinge competities van belang, hoe laat de eerste wedstrijd van een competitieavond wordt gespeeld.
 • Tussentijd: geef op, doorgaans alleen bij de meeste onderlinge competities van belang, hoe lang u standaard een wedstrijd van een competitieavond wilt laten duren.
 • Eerste wedstrijd dubbel indelen: omdat het bij competitieavonden lastig kan zijn om tellers voor de eerste wedstrijd te vinden, kunt u de tweede wedstrijd van de avond gelijk inplannen met die van de eerste wedstrijd. De spelers van de tweede partij kunnen dan eerst de eerste partij tellen, en andersom.
 • Wedstrijden per speelavond: geef op hoeveel leden er standaard in elk team spelen. Dit is doorgaans gelijk aan het aantal wedstrijden die in teamcompetities op een enkele speelavond worden gespeeld.
 • Eindlijst berekenen via: bij inloopcompetities kunnen spelers zonder beperking in de uitslagen worden opgenomen. Omdat de regels hierbij per vereniging kunnen verschillen, zijn er verschillende methoden om ranglijsten te berekenen. Hierbij worden maximaal drie eigenschappen voor meegerekend: de relatieve stijging van het moyenne, het aantal partijen dat men heeft gespeeld, en het aantal wedstrijdpunten. Zie hiervoor het scherm met de verschillende competitiesoorten.

samenvatting

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd, worden in een laatste scherm de gemaakte keuzes nog eenmaal samengevat. Wijzigingen kunnen worden aangebracht via de Terug-knop van uw browser. Wanneer alles akkoord zijn dan zal na de laatste bevestiging de competitie definitief worden aangemaakt. Indien van toepassing wordt de login voor de nieuwe wedstrijdleider aangemaakt en de spelergegevens worden overgenomen van de geselecteerde vorige competitie.

Een competitie wijzigen

Wijzigingen in een competitie kunnen slechts beperkt worden doorgevoerd, afhankelijk van de voortgang van die competitie. Een aantal gegevens kunnen altijd worden aangepast, zoals de naam of de herzieningsronde, andere alleen zolang er nog geen wedstrijden zijn gepland of gespeeld. Wanneer u vanuit het onderhoudsscherm op het icoon voor wijzigen hebt geklikt krijgt u een overzichtsscherm met daarin de aan te passen gegevens. U past een waarde aan door op het icoon tussen het label en de waarde te klikken. Na het aanpassen klikt u op de knop Aanpassen en de wijziging is direct doorgevoerd. Eventueel veranderen daarna de aan te passen opties aan de hand van de nieuw gekozen waarde.

Een competitie verwijderen

Competitie kunnen worden verwijderd door op de prullenbak in de rechterkolom te klikken. Let op dat bij deze actie alle relaties met deze competitie mee worden verwijderd: alle ingeplande wedstrijden, uitslagen, spelergegevens etc. worden ook gewist! In een tussenscherm wordt u geïnformeerd over de te verwijderen documenten. Deze optie wordt alleen aanbevolen voor competities die u als test heeft opgezet.

Wanneer een seizoen is beëindigd en u geen gebruik meer van wilt maken van de competitiegegevens, maar deze nog wel wilt bewaren dan maakt u deze inactief. Dit kan door op bij 'Onderhoud-Competities' de waarde 'Actief' te veranderen in 'Inactief'. Terugzetten naar actief gebeurt op dezelfde wijze. Inactieve competities ziet u alleen nog maar in dit onderhoudsscherm. Ze zijn dan ook niet meer zichtbaar voor leden. Deze optie wordt aanbevolen voor alle oude reguliere competities.

Competitie aangemaakt, en nu...

De vervolgstappen na het aanmaken van een competitie zijn afhankelijk van het soort competitie. Bij onderlinge competities kunt u nu leden aan de competitie toewijzen. Hiervoor gebruikt u het menu 'Onderhoud-Onderlinge spelers'. Heeft u een teams|teamcompetitie opgezet, dan zult u eerst een lijst met klassen willen opzetten. Hiervoor gebruikt u het menu 'Onderhoud-Klassen'. Ook wanneer u met één enkele klasse speelt moet deze worden opgegeven, omdat een team altijd onder een klasse moet worden opgevoerd.

/home/biljart/domains/biljartscore.nl/public_html/wiki/data/pages/competities.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 18:09 (Externe bewerking)